جوشکار ایرانی

جوشکار ایرانی یک وبسایت جهت ارتقای سطح جوشکاری در ایران و شناساندن توانایی جوشکاران ایرانی  می باشد لطفا این سابت را به دوستان خود معرفی کنید.